Skoč na obsah Skoč na menu

Právne služby

Poskytujeme služby v nasledovných oblastiach:

 

OBČIANSKE PRÁVO

 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podla Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Občianskeho zákonníka
 • spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní
 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv
 • sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporov
 • spisovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • komplexné zastupovanie v katastrálnom konaníOBCHODNÉ PRÁVO

 • kompletné zakladanie obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti s využitím elektronického podania (čo šetrí peniaze a čas klientov)
 • zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom
 • zabezpečenie zápisu zmien v obchodnom registri a živnostenskom registri
 • mimosúdne riešenie obchodných sporov
 • vymáhanie pohľadávok
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv

 

KONKURZNÉ PRÁVO

 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s konkurzným konaním
 • vypracovanie reštrukturalizacných posudkov a reštrukturalizacných plánov
 • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre právnické osoby
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania
 • zastupovanie klientov v konaniach súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním
 • zastupovanie klientov na schôdzach veriteľov a zasadnutiach veriteľských výborov
 • ochrana záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu
 • komplexné právne poradenstvo v súvislosti s reštrukturalizáciou viac..
 • právne poradenstvo v súvislosti s konkurzným konaním fyzických osôb vrátane oddlženia

 

PRACOVNÉ PRÁVO

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce