Skoč na obsah Skoč na menu

Konkurzy a reštrukturalizácie

Vzhľadom na to, že inštitút reštrukturalizácie, ktorý bol do nášho právneho poriadku zavedený zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je napriek relatívne dlhému obdobiu možnosti jeho využitia stále pomerne neznámy a nepoužívaný, chceli by sme Vás prostredníctvom tejto stránky informovať  o jeho možnostiach a výhodách.

 

V prvom rade je potrebné uviesť, že inštitút reštrukturalizácie je možné aplikovať tak na obchodné spoločnosti ako aj na fyzické osoby – podnikateľov s tým, že tieto subjekty musia mať záporné obchodné imanie alebo musia byť platobne neschopnými  (t.j. z ich strany neboli uhradené aspoň dve pohľadávky po lehote splatnosti). Podnikateľský subjekt má v takomto prípade značne sťažené podnikanie, nakoľko sa často dostáva do stavu kedy je každý jeho príjem potrebné rozdeliť  medzi veriteľov a vzniká tým veľký finančný tlak na subjekt ako aj na jeho štatutárnych zástupcov a ďalších osôb na podnikaní zainteresovaných. Podnikateľský subjekt sa ďalej  vystavuje riziku, že bude naňho zo strany veriteľov podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (čo bude nepochybne v konečnom dôsledku znamenať zánik tohto subjektu) a taktiež je tu nezanedbateľná hrozba, ktorú predstavuje potencionálny vznik škody za včasné neriešenie platobnej neschopnosti, za ktorú zodpovedajú štatutárne orgány celým svojím majetkom.

 

A práve vo vyššie uvedenej situácii je možné a vhodné využiť inštitút reštrukturalizácie, ktorá poskytuje 3 základné výhody:

  1. poskytuje ochranu spoločnosti pre veriteľmi (dôjde k zastaveniu vymáhania pohľadávok zo strany veriteľov, prerušia sa exekučné konania atď.  – t.j. spoločnosť má čas skonsolidovať financie, pripraviť a navrhnúť plán ako bude vzniknutú situáciu riešiť ( v spolupráci s veriteľmi a samozrejme v spolupráci s reštrukturalizačným správcom, ktorý mu pri všetkých úkonoch súvisiacich s reštrukturalizáciou poskytuje najmä právnu pomoc),

  2. dochádza k zníženiu výšky celkových pohľadávok veriteľov – zjednodušene je možné povedať, že v rámci reštrukturalizačného konania dochádza ku generálnej dohode medzi veriteľmi a dlžníkom, ktorej súčasťou je čiastočné odpustenie dlhov (vychádza sa z konštrukcie, že v prípade konkurzného konania a následného zániku spoločnosti by veritelia dosiahli menšie uspokojenie ako pri reštrukturalizácii) pričom pri bežných pohľadávkach z obchodného styku sa pohľadávky štandardne znižujú o 50 % a veriteľom sa plní 50 % z pôvodnej výšky pohľadávky (samozrejme, vždy to závisí od konkrétnej situácie a portfólia veriteľov) – v tejto súvislosti treba ešte poznamenať, že veritelia si musia svoje pohľadávky v rámci reštrukturalizačného konania prihlásiť na základe zverejnenia v Obchodnom vestníku, čím taktiež dochádza k celkovému zníženiu pohľadávok, nakoľko situácia kedy sa prihlásia všetci veritelia je veľmi zriedkavá a neprihlásené pohľadávky v plnej výške zanikajú,

  3. dohodnuté znížené plnenie sa zo strany dlžníka poskytuje v určitom časovom horizonte (napr. 3 roky) a teda dlžník má možnosť dohodnutú výšku pohľadávok splácať čo mu umožňuje venovať sa rozvoju podnikania a dosiahne istotu, nakoľko sú dohodnuté jasné a zrozumiteľné pravidlá splácania záväzkov, ktoré musia akceptovať aj veritelia – po splatení dohodnutej výšky záväzkov podnikateľský subjekt pokračuje v podnikaní bez ďalších obmedzení a nedochádza k zániku firmy.


V prípade, že Vás inštitút reštrukturalizácie zaujal a máte záujem získať ďalšie podrobné informácie, neváhajte a kontaktujte nás prosím.